Pamica utvecklar en diversifierad portfölj av hel- och majoritetsägda bolag med målet att utveckla verksamheterna och därmed skapa värde och avkastning till våra aktieägare. En central del i vårt arbete utgår ifrån principerna för vad vi kallar att utveckla Fina Bolag. En viktig del i definitionen av Fina Bolag är att hållbarhetsarbetet tar en central plats i ledningarna och styrelsernas årscykel och att vi därmed skapar medvetenhet kring hållbarhetsfrågor på alla nivåer i koncernen.

Som en del i detta arbete har eller kommer det att etableras relevanta policyer för respektive bolag med målet att verksamheterna ska bedrivas på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Pamica avser tillämpa ett internt ramverk som sätter riktlinjerna för hur Pamica ska agera som ett ansvarsfullt företag, ägare och arbetsgivare samt återspegla Global Compacts tio principer. Inom ramen för riktlinjerna  kommer en uppförandekod, policy för ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla investeringar, miljöpolicy och visselblåsarpolicy utvecklas. Tillsammans ska riktlinjerna ange hur Pamica ska agera som ett ansvarsfullt företag, ägare och arbetsgivare.

Väsentlighetsanalys

Under 2023 avser Pamica genomföra en väsentlighetsanalys med Pamicas medarbetare, aktieägare, ägda bolag och andra intressenter. Syftet med analysen är att etablera en matris där Pamicas mest väsentliga hållbarhetsfrågor internt och externt framgår.