Integritetspolicy

Information till dig vars personuppgifter vi behandlar

1. Inledning

1.1 Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver hur Pamica Group AB, org. nr 559374-3643 (”Pamica”, ”vi”, ”vår” och ”oss”) be-handlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig.

1.2 Vi respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgif-ter. För att känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig att läsa igenom Integritetspolicyn, som kan komma att uppdateras från tid till annan.

1.3 Om du vill veta mer om hur vi behandlingar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post: privacy@pamica.se

2. Integritetspolicyns omfattning

2.1 Integritetspolicyn omfattar Pamicas behandling av personuppgifter avse-ende besökare på Pamicas webbplats https://www.pamica.se/. Integritets-policyn omfattar även sådan behandling som utförs när du som aktieägare i Pamica eller som representant för sådan investerare registrerar ägande, ingår i distributionslistor för pressmeddelanden eller nyttjar andra rättig-heter som är kopplade till ägandet samt när du som kund, leverantör eller representant för kund eller leverantör, köper våra tjänster eller tillhanda-håller tjänster till oss.

2.2 Integritetspolicyn innehåller bland annat information om de ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter, vem vi delar dina uppgifter med och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

 

3. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling av personuppgifterna?

3.1 Generellt om vår personuppgiftsbehandling

3.2 Vi behandlar dina personuppgifter på det vis och för de ändamål som redo-görs för i tabellerna nedan under denna Punkt 3, och vi är ansvariga såsom personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som be-skrivs i respektive tabell. Nedan beskrivs även vilka tredjepartsmottagare vi delar dina personuppgifter med och om dina personuppgifter kommer att överföras utanför Europeiska Unionen (”EU”)/Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”). Du hittar mer detaljerad information om de parter som vi delar personuppgifter med under Punkt 5 och om överfö-ringar utanför EU/EES under Punkt 6.

• För varje ändamål måste vi basera vår behandling på en rättslig grund. En rättslig grund kan exempelvis vara (i) ditt samtycke till den specifika behand-lingen, (ii) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är av-talspart, eller (iii) att vi har ett berättigat intresse (baserat på en intresseavväg-ning) till den specifika behandlingen som väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas. I tabellerna nedan framgår den rätts-liga grund som vi baserar vår behandling på, för respektive ändamål samt under hur lång tid vi kommer att behålla dina personuppgifter.

Ändamål: För att kommunicera med dig via vårt kontaktformulär på vår webb-plats.

Behandlingar som utförs:

• I detta ingår bl.a. kommunikation via e-post om vår verksamhet, våra tjänster och våra pågående aktiviteter, med dig som valt att kontakta oss via vårt kontaktfor-mulär på vår webbplats.
• Lagring och användning av sådana uppgifter som förekommer i vår kommunikat-ion oss emellan.

Kategorier av personuppgifter:
• För- och efternamn.
• Kontaktuppgifter, såsom e-postadress och telefonnummer.
• Uppgifter om det företag du representerar.
• Uppgifter som du i övrigt tillhandahåller oss i samband med att vi kommunicerar med dig, exempelvis i det meddelande du lämnar i vårt kontaktformulär.

Rättslig grund: Berättigat intresse, där vårt berättigade intresse är att kunna kommunicera med dig och svara på de meddelanden du skickar till oss när du kon-taktar oss via vårt kontaktformulär på vår webbplats.

Lagringsperiod: Vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan så länge din för-frågan fortfarande är obesvarad eller så länge vår kommunikation pågår, men som längst sex (6) månader efter att senaste kommunikationen upphört.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

• IT-leverantörer.

Ändamål: För att underhålla och förbättra vår webbplats funktioner, användar-upplevelse samt vårt arbete med att upptäcka och motverka fel, intrång och inciden-ter.

Behandlingar som utförs:
• För att uppfylla vårt ändamål med behandlingen använder vi analysverktyg som tillhandahålls av tredje parter. Den statistik vi upprättar och de analyser vi genom-för, med stöd av dessa tjänster, sker med användning av uppgifter i aggregerad form och med stöd av avidentifierade eller anonymiserade uppgifter.
• Insamling av statistik över samt analys av besökstrafiken på vår webbplats samt annan teknisk information som genereras vid besök på vår webbplats.

Kategorier av personuppgifter:
• IP-adress.
• Annan teknisk information som genereras vid besök på vår webbplats, såsom vil-ken typ av teknisk enhet du använt, webbläsare, besökta sidor samt tidpunkter för besöken (webbläsarinformation, tidszon från den plats där du besökte vår webbplats och övrig webbtrafikinformation).

Rättslig grund: Berättigat intresse, där vårt berättigade intresse är att samla un-derlag för att underhålla och förbättra funktionaliteten, innehållet och säkerheten på vår webbplats. Insamling av information med användning av cookies och lik-nande teknologier sker med stöd av ditt samtycke, med undantag för sådan an-vändning som är strikt nödvändig för att du ska kunna använda vår webbplats på ett ändamålsenligt sätt. För mer information om hur vi använder cookies och andra liknande teknologier, se vår cookiepolicy. (pamica.se/cookies)

Lagringsperiod: Vi behandlar och sparar information om hur besökare interage-rar med vår webbplats i som längst tolv (12) månader. I de flesta fall blir dock de insamlade personuppgifterna omvandlade till aggregerad data (anonymiserad) i ett tidigare skede i samband med vårt framtagande av statistik.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:
• IT-leverantörer.
• Leverantörer av analysverktyg (cookies).

Ändamål: För att skapa en affärsrelation med dig eller det företag du represente-rar.

Behandlingar som utförs:
• I detta ingår bl.a. kommunikation via e-post om vår verksamhet, våra tjänster och våra pågående aktiviteter, med dig i egenskap av kontaktperson hos en potentiell kund, partner, leverantör, investerare eller affärskontakt i övrigt.
• Lagring och användning av uppgifter, rapporter och analyser avseende ägande- och ledningsförhållanden, organisationsscheman samt anställningsförhållanden i förvärvsobjekt som inhämtats från tredje part.

Kategorier av personuppgifter:
• För- och efternamn.
• Kontaktuppgifter, såsom e-postadress, telefonnummer, vistelseort och adress.
• Yrkestitel samt uppgifter om det företag du representerar.
• Uppgifter som du i övrigt tillhandahåller oss i samband med att vi kommunicerar med dig.

Rättslig grund: Berättigat intresse, där vårt berättigade intresse är att skapa en affärsrelation med dig eller det företag du representerar.

Lagringsperiod: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter under en period om arton (18) månader efter det att uppgifterna samlades in. Om en affärsrelation etableras mellan oss och dig eller det företag du representerar under nämnda tidspe-riod, behandlas dina personuppgifter dock fortsättningsvis i enlighet med de ända-mål som anges nedan (med ändamålet att bibehålla samt utveckla vår affärsrelat-ion med dig eller det företag du representerar).

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:
• IT-leverantörer.
• Leverantörer av analysverktyg (cookies).
• Bolag som vi samarbetar med.
• Företag och representanter inom vårt investeringsnätverk.

Ändamål: För att bibehålla samt utveckla vår affärsrelation med dig eller det före-tag du representerar.

Behandlingar som utförs:
• Kontakt och kommunikation med dig i egenskap av kontaktperson hos någon av våra existerande kunder, investerare, partners, leverantörer eller affärskontakter i övrigt.
• Administration av våra kund-, investerar-, partner- och leverantörsavtal samt kommunikation rörande avtalsrelaterade frågor.
• Kommunikation via e-post om verksamheten, tjänster och pågående aktiviteter hos oss eller det företag du representerar.

Kategorier av personuppgifter:
• För- och efternamn.
• Kontaktuppgifter, såsom e-postadress, telefonnummer, vistelseort och adress.
• Yrkestitel samt uppgifter om det företag du representerar.
• Uppgifter som du i övrigt tillhandahåller oss i samband med att vi kommunicerar med dig.

Rättslig grund: Berättigat intresse, där vårt berättigade intresse är att bibehålla och utveckla vår affärsrelation med dig eller det företag du representerar.

Lagringsperiod: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge vi har en affärsmässig relation till dig eller det företag du representerar, dock som längst i tre (3) år från det att vi senast varit i kontakt med varandra i anledning av vår af-färsmässiga relation. Vi kan dock behöva spara uppgifter under längre tid för andra ändamål, t.ex. om det visar sig att vi behöver vidta åtgärder för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer också behöva spara upp-gifter under längre tid för att uppfylla rättsliga skyldigheter, exempelvis gällande bokföring enligt bokföringslagen.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:
• IT-leverantörer.
• Leverantörer av analysverktyg (cookies).
• Bolag som vi samarbetar med.
• Företag och representanter inom vårt investeringsnätverk.

Ändamål: För att ingå eller fullgöra avtal mellan oss och dig eller det företag du representerar.

Behandlingar som utförs:
• Administration och kommunikation för att ingå eller fullgöra avtal mellan dig eller det företag du representerar.
• I detta ingår bl.a. fakturering samt sedvanlig hantering, uppföljning och doku-mentation av avtalsrelaterade frågor.

Kategorier av personuppgifter:
• För- och efternamn.
• Kontaktuppgifter, såsom e-postadress, telefonnummer, vistelseort och adress.
• Yrkestitel samt uppgifter om det företag du representerar.
• De uppgifter som du tillhandahåller oss i avtalsrelaterade frågor, t.ex. frågor om eller synpunkter på avtalade tjänster.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal med dig eller det företag du representerar. Om du agerar för annans räkning, t.ex. i egenskap av representant för en kund, investerare, partner eller leverantör till oss sker vår behandling med stöd av berättigat intresse, där vårt berättigade in-tresse är att kunna ingå respektive fullgöra avtalet med det företag du represente-rar.

Lagringsperiod: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge avtalet är gällande och som längst tre (3) år därefter. Vi kan dock behöva spara uppgifter un-der längre tid för andra ändamål, t.ex. om det visar sig att vi behöver vidta åtgärder för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer också behöva spara uppgifter under längre tid för att uppfylla rättsliga skyldigheter, exempelvis gällande bokföring enligt bokföringslagen.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:
• IT-leverantörer.
• Banker, försäkringsbolag och myndigheter.
• Bolag som vi samarbetar med.
• Företag och representanter inom vårt investeringsnätverk.

Ändamål: För att du i egenskap av investerare eller representant för sådan investerare ska få del av relevant information för att kunna fatta investeringsbeslut.

Behandlingar som utförs:
• Lagring och användning av uppgifter om investerare.

Kategorier av personuppgifter:
• Personnummer.
• För- och efternamn.
• Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, vistelseort och adress.
• Yrkestitel samt uppgifter om det företag du representerar.

Rättslig grund: Berättigat intresse, där vårt berättigade intresse är att kunna komma i kontakt med investerare och dess representanter för att kommunicera relevant information i förhållande till investeringsbeslut.

Lagringsperiod: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge vi har en affärsmässig relation till dig eller det företag du representerar, dock som längst i tre (3) år från det att vi senast varit i kontakt med varandra i anledning av vår af-färsmässiga relation. Vi kan dock behöva spara uppgifter under längre tid för andra ändamål, t.ex. om det visar sig att vi behöver vidta åtgärder för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer också behöva spara upp-gifter under längre tid för att uppfylla rättsliga skyldigheter, exempelvis gällande bokföring enligt bokföringslagen.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:
• IT-leverantörer.
• Bolag som vi samarbetar med för att hantera register för distribution av information.

Ändamål: Administration av aktieägande i Pamica och dess dotterbolag.

Behandlingar som utförs:
• Administrera aktieägande i Pamica och dess dotterbolag.
• Lagring av dina kontaktuppgifter.

Kategorier av personuppgifter:
• För- och efternamn.
• Kontaktuppgifter, såsom e-postadress, telefonnummer, vistelseort och adress.
• Finansiell information såsom ägarandel, antal aktier och rättigheter kopplade till ägandet.

Rättslig grund: Berättigat intresse och laglig förpliktelse, där vårt berättigade in-tresse är att kunna kontakta aktieägare i Pamica och dess dotterbolag, och det är vår lagliga förpliktelse ha en aktiebok med aktieägare i Pamica och dess dotterbolag (Aktiebolagslag (2005:551)).

Lagringsperiod: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter under den tid som du äger aktier i Pamica eller dess dotterbolag. Vi kan dock komma att behandla per-sonuppgifterna under längre tid för att t.ex. kunna vidta åtgärder för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:
• IT-leverantörer.
• Banker, försäkringsbolag och myndigheter.
• Legala och finansiella rådgivare.
• Euroclear.

Ändamål: Administration av långsiktigt incitamentsprogram i Pamica och dess dotterbolag (berättigade styrelseledamöter).

Behandlingar som utförs:
• Administrera optioner i Pamica och dess dotterbolag.
• Lagring av dina kontaktuppgifter, roll och titel, personnummer, BankID, antal optioner

Kategorier av personuppgifter:
• För- och efternamn.
• Kontaktuppgifter, såsom e-postadress, telefonnummer, vistelseort och adress.
• Personnummer.
• Roll och titel.
• Antal optioner.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för uppfyllande av optionsavtalet med styrelse-ledamoten.

Lagringsperiod: Tills optionsavtalet löper ut eller avslutas, och under den tid som är nöd-vändig för att vi ska kunna försvara och/eller upprätta rättsliga anspråk (normalt inte längre än tio (10) år).

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:
• IT-leverantörer.
• Legala och finansiella rådgivare.

Ändamål: För att hålla fysisk eller digital bolagsstämma.

Behandlingar som utförs:
• Administrera och genomföra e-postutskick med inbjudan till bolagsstämma.
• Lagring av dina kontaktuppgifter i samband med, under förberedelser inför, samt i det efterföljande arbetet med bolagsstämma.

Kategorier av personuppgifter:
• För- och efternamn.
• Kontaktuppgifter, såsom e-postadress, telefonnummer, vistelseort och adress.
• Finansiell information såsom rösträtt på bolagsstämman, information gällande aktieägande och rättigheter kopplade till ägandet.
• Anteckningar i stämmoprotokollet (t.ex. anmälan av avvikande mening eller frå-gor).
• Information om hur du röstat.
• Din roll under bolagsstämman.

Rättslig grund: Berättigat intresse, där vårt berättigade intresse är att hålla vår bolagstämma, samt att ha möjlighet att göra detta digitalt av effektivitetsskäl.

Lagringsperiod: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter i samband med den digitala bolagsstämman, under förberedelserna inför, samt i det efterföljande arbetet med densamma, dock som längst i två (2) månader från det att du blev kal-lad till en digital bolagstämma. Vi kan dock behöva spara uppgifter under längre tid för andra ändamål, t.ex. om det visar sig att vi behöver vidta åtgärder för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:
• IT-leverantörer.
• Banker, försäkringsbolag och myndigheter.
• Legala och finansiella rådgivare.
• Admin Control.

Ändamål: Överblick av portföljbolagens stämmo- och styrelseprotokoll.

Behandlingar som utförs:
• Lagring av portföljbolagens stämmo- och styrelseprotokoll.

Kategorier av personuppgifter:
• För- och efternamn.
• Finansiell information såsom rösträtt på bolagsstämman, information gällande aktieägande och rättigheter kopplade till ägandet.
• Anteckningar i stämmoprotokollet (t.ex. anmälan av avvikande mening eller frå-gor).

Rättslig grund: Berättigat intresse, där vårt berättigade intresse är att ha en över-blick av stämmo- och styrelseprotokoll i portföljbolagen.

Lagringsperiod: Vi lagrar uppgifterna under den tid som bolaget utgör en del av vår portfölj. Vi kan dock behöva spara uppgifter under längre tid för andra ända-mål, t.ex. om det visar sig att vi behöver vidta åtgärder för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:
• IT-leverantörer.
• Banker, försäkringsbolag och myndigheter.
• Legala och finansiella rådgivare.

Ändamål: Marknadsföringsändamål.

Behandlingar som utförs:
• Administrera och genomföra e-postutskick.
• Genomförande av event
• Lagring av dina uppgifter i samband med, under förberedelser inför, samt i det efterföljande arbetet med eventet.
• Delning av dina uppgifter med våra underleverantörer och partners som vi sam-arbetar med för att organisera eventet.

Kategorier av personuppgifter:
• För- och efternamn.
• Kontaktuppgifter, såsom e-postadress, telefonnummer, vistelseort och adress.
• Medlemskapsnummer i för eventet relevant förening.
• Matpreferenser.
• Transport och boende information under eventet.
• Yrkestitel samt uppgifter om det företag du representerar.
• De uppgifter som du i övrigt tillhandahåller oss i samband med att vi kommunice-rar med dig.

Rättslig grund: Samtycke och berättigat intresse. Vi genomför bara marknadsfö-ringsutskick via e-post till dig om du registrerat dig för att sådana utskick och då samtyckt till att ta emot dem. Det är vårt berättigade intresse att kunna hålla events för dig som investerare, är del av ledningen i ett av våra portföljbolag eller är repre-sentant för några av våra investerare, kunder eller leverantörer.

Lagringsperiod: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter för att genomföra marknadsföringsutskick via e-post till dig så länge du inte avregistrerat dig (återkal-lar ditt samtycke) från att motta fortsatta utskick. Sådan avregistrering kan du göra när som helst genom att använda dig av länken för avregistrering som finns med i våra utskick. För genomförande av event behandlar och sparar vi dina per-sonuppgifter så länge det behövs för att kunna genomföra eventet och tre (3) år efter ditt senaste deltagande vid ett av våra events.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:
• IT-leverantörer.
• Bolag som vi samarbetar med.

Ändamål: Att välja och utvärdera kandidater som söker en position hos oss.

Behandlingar som utförs:
• Behandling av registrerades personuppgifter för att utvärdera kandidater.
• Genomförande av personlighets- och intelligenstester.

Kategorier av personuppgifter:
• För- och efternamn.
• Kontaktuppgifter.
• Ansökningshandlingar som CV och personligt brev.
• Bild (om aktuellt).
• Information som inhämtats genom kontakt med referenser, så som utvärderingar av tidigare arbetsgivare.
• Testresultat från personlighets- och intelligenstester.
• Sociala medier och sökresultat från internet.

Rättslig grund: Berättigat intresse och laglig förpliktelse. Vårt berättigade intresse är att möjliggöra en utvärdering av kvalifikationer och personliga kvalitéer i sam-band med rekrytering. Den lagliga förpliktelsen är att dokumentera information så som utbildning, professionell erfarenhet och andra kvalifikationer i syfte att undvika diskriminering (i enlighet med Diskrimineringslag (2008:567).

Lagringsperiod: Vi behandlar och sparar information tills rekryteringsprocessen är avslutad, och två år därefter.
Vi kommer att dela dina personuppgifter med:
• Rekryteringsföretag.
• Pamicas dotterbolag.

Ändamål: Utvärdering av företag inför förvärv.

Behandlingar som utförs:
• Due diligence av företag som kan komma att förvärvas, inklusive due diligence av anställda och HR-relaterade ärenden.
Kategorier av personuppgifter:
• För- och efternamn.
• Kontaktuppgifter.
• Position och yrkestitel.
• Bild (om aktuellt).
• Arbetserfarenhet.
• Lön.
• Sociala medier och sökresultat från internet.
• Anställningskontrakt.

Rättslig grund: Berättigat intresse, där vårt berättigade intresse är att kunna ge-nomföra en noggrann utförlig due diligence av företag inför ett förvärv.

Lagringsperiod: Vi lagrar uppgifterna under tiden som due diligence pågår.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:
• Finansiella- och juridiska rågivare.

3.3 Fullgöra rättsliga förpliktelser samt tillvaratagande av rättsliga anspråk

3.3.1 Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna full-göra våra rättsliga skyldigheter enligt t.ex. lag eller annan författning som vi omfattas av eller domstols- eller myndighetsbeslut som kräver att vi be-handlar uppgifter om dig.

3.3.2 Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att du eller det företag du representerar, vi själva eller berörd tredje part ska kunna fast-ställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, exempelvis vid före-stående eller pågående tvist.

4. Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifter som är inhämtade direkt från dig, från det företag du representerar, rekryteringsbolag samt personuppgifter som in-hämtas via cookies. Är du anställd, aktieägare eller ingår i ledningen, t.ex. som styrelseledamot eller verkställande direktör för ett förvärvsobjekt kommer vi även inhämta personuppgifter från tredje part.

5. Delning av personuppgifter

5.1 Under Punkt 3 ovan beskrivs vilka parter som vi kommer dela dina per-sonuppgifter med, i samband med varje behandlingsaktivitet. Nedan hittar du mer detaljerade beskrivningar av de parter som vi kan komma att dela dina uppgifter med, i enlighet med vad som är beskrivet under Punkt 3:
(a) IT-leverantörer. Vi använder oss av tredjepartsleverantörer för att hantera delar av vår verksamhet. Vi använder oss av Advania Sverige AB som vår huvudsakliga IT-leverantör. Vi kan komma att dela per-sonuppgifter med dessa leverantörer i samband med att de utför tjänster på uppdrag av oss. När vi använder oss av leverantörer en-ligt denna punkt upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med Integritetspolicyn;
(b) Leverantörer av analysverktyg (cookies). Vi använder tredje-partsleverantörer för att implementera cookies och liknande verktyg (som anges i vår cookiepolicy (pamica.se/cookies)) som bland annat ger oss möjlighet att spåra dina aktiviteter när du använder vår webbplats. Dessa verktyg kommer att användas för att förbättra funktioner och användarupplevelsen av vår webbplats, samt för att bygga en profil av dina intressen och visa annonser som är relevanta för dig på andra webbplatser. Dessa verktyg är baserade på att unikt identifiera din webbläsare och internetenhet. Mer information om vilka specifika verktyg vi använder och vilka uppgifter de samlar in specificeras närmare i vår cookiepolicy;
(c) Banker, försäkringsbolag och myndigheter. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till banker, försäkringsbolag, finansi-ella rådgivare, juridiska rådgivare och myndigheter i syfte att uppfylla våra åtaganden i relation till dig, för att fullgöra rättsliga förpliktelser eller för att vi har ett berättigat intresse i att dela med oss av dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse eller dina grund-läggande rättigheter eller friheter;
(d) Bolaget som vi samarbetar med. Vi kan komma att dela dina per-sonuppgifter med bolag som vi samarbetar med för att fullgöra våra skyldigheter enligt investeraravtalet med dig, och för att kunna hålla kontakten med dig, till exempel genom att anordna evenemang; och
(e) Bolag och representanter inom vårt investerarnätverk. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag och represen-tanter inom vårt investerarnätverk. Om vi delar dina personuppgifter med bolag eller representanter inom vårt investerarnätverk kommer vi se till att personuppgifterna även fortsättningsvis behandlas i en-lighet med Integritetspolicyn.

6. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

6.1 Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU eller EES. Vi överför endast personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer utanför EU/EES i enlighet med vad som beskrivs avseende våra behand-lingsaktiviteter under Punkt ovan. För dessa överföringar är vi ansvariga att inför överföringen säkerställa att överföringen av personuppgifter ut-anför EU/EES genomförs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, exempelvis genom att se till att det land där mottagaren befinner sig sä-kerställer en adekvat skyddsnivå enligt Europeiska kommissionen, eller ge-nom att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder implementerats, baserade på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler och andra lämpliga åtgärder för att skydda dina fri- och rättigheter.

6.2 Via följande länk hittar du information om de länder utanför EU/EES som EU-kommissionen beslutat uppfyller en adekvat skyddsnivå för tillåten överföring av personuppgifter:https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

6.3 Via följande länk hittar du de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat tillförsäkrar att lämpliga skyddsåtgärder vidtas hos den som mottar personuppgifter efter överföring från EU/EES: EUR-Lex – 32021D0914 – EN – EUR-Lex (europa.eu).

6.4 För information om huruvida vi överfört dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, vilka länder vi överfört dina personuppgifter till samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för överföringen, vänligen kontakta oss genom att skicka en skriftlig förfrågan till privacy@pamica.se.

7. Vilka rättigheter har du?

7.1 Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt euro-peisk dataskyddslagstiftning. Det kostar dig inget att utöva dessa rättighet-er och du kan utöva dem genom att kontakta oss. Tveka inte att kontakta oss via e-post: privacy@pamica.se om du har några frågor angående dina rättigheter.

7.2 Vänligen notera att vi alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Alla rät-tigheter som anges nedan är inte absoluta och undantag kan göras gäl-lande.

7.3 Dina rättigheter är följande:
(a) Rätt till tillgång. Du är berättigad att på begäran få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar och att få kompletterande in-formation avseende vår behandling av dina personuppgifter.
(b) Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.
(c) Rätt till radering. Du har rätt att begära att vi raderar dina per-sonuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande situationer:
(i) personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;
(ii) du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;
(iii) du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina per-sonuppgifter;
(iv) personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
(v) radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
(d) Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära be-gränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situat-ioner:
(i) riktigheten av personuppgifterna är under utredning;
(ii) behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamå-len med behandlingen men du motsätter dig radering av person-uppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;
(iii) vi behöver inte längre personuppgifterna men du behöver per-sonuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
(iv) du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och så-dan invändning är under utredning.
(e) Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahål-lit oss för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör, om be-handling av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgö-randet av ett avtal.
(f) Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgif-ter som baseras på vårt berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har ett tvingande berättigat skäl för sådan behandling el-ler att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller för-svara rättsliga anspråk.
(g) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina person-uppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer vi inte fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.
(h) Rätt att återkalla ditt samtycke. Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En återkallelse av ditt sam-tycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skett baserat på samtycket innan detta återkallades.

8. Klagomål till tillsynsmyndigheten

I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se) den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av gällande dataskyddslagstift-ning. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmuntrar vi dig att i första hand kontakta oss så vi får möjlighet att se över dina synpunkter. Du kan dock alltid lämna in ditt klagomål hos In-tegritetsskyddsmyndigheten.

This site is registered on wpml.org as a development site.