Bolagsordning

Bolagsordning för Pamica Group AB

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Pamica Group AB.

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Halmstad.

3. Verksamhet

Bolaget ska direkt eller genom koncernbolag, äga och förvalta fast och lös egendom (inklusive aktier och andra värdepapper), tillhandahålla koncerngemensamma tjänster till närstående företag och bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 25 000 stycken och högst 100 000 stycken.

5. Styrelse

Styrelsen ska bestå av 1–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Består styrelsen av 1–2 ledamöter ska minst 1 suppleant utses.

6. Revisorer

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

7. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

8. Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

9. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

This site is registered on wpml.org as a development site.